پیدا

فراموشی

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله داشتم به این فکر می اگر شمارهذات از حافظه ام پاک میشد شب را چگونه به صب میرساندم … میدانی این روزها دلتنگی هایم را شب ها برایت مینویسم و ارسال را نزده پاک میکنم... همین که شماره ات را از حفظم... حتی در بدترین ح ممکن یعنی اوضاع رو به راه است.. برای زندگیم:اوضاع رو به راه است،بگذریم از اینکه کدام راه... دعایم کن...گاهی...