پیدا

رفتن...

درخواست حذف اطلاعات

رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزن... چه میگویی؟مگر میشود اصلا بدون تو دوام آورد... من از امنیت توست که زمینیان راتحمل میکنم...دنیا بدون تو وحشتناک است... صبوری کن دلبندم....زندگی جانم... تو را آفریده اند که طاقت بیاورم در این ابه ها..در این حجم بهم ریخته...در این دروغ ها... تو را آفریده اند که یک نفر باشد مرا همین گونه که هستم بپذیرد.. تو را آفریده اند که دوستت بدارم... تو بگو بروی من این همه دوست داستن را به پای چه ی بریزم که ظرفیتش را داشته باشد؟مگر ی غیر تو میفهمد مفهوم دوست داشتنم را... مگر ی پا به پای من منتظر رسیدنش هست... برای زندگیم:آرام و قرار دل دیوانه ی مایی...